sandal logo

poli 12
 • Home
 • Ενημέρωση

Νέα

Όλες οι Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Όλες οι Πρόσφατες Ανακοινώσεις

21-05-2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 22/05/2018, ώρα 14:00

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

21-05-2018
Ανακοίνωση για τα στέκια καρπουζιών-πεπονιών

Όσοι Παραγωγοί καρπουζιών - πεπονιών είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαρισαίων και επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους την περίοδο του Καλοκαιριού σε θέσεις που καθορίστηκαν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Λαϊκών Αγορών Αθανασίου Διάκου 5, τηλ. 2410 531327 και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος.


Επισημαίνεται ότι οι θέσεις και τα τέλη που θα καταβάλλονται έχουν καθοριστεί βάσει σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων.

21-05-2018
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Τρίτη 22/05/2018, 09:00 - 14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και από ώρα 09:00π.μ. μέχρι 14:00 θα γίνει διακοπή νερού στις οδούς:

 • ΙΑΣΟΝΟΣ (από Μανδηλαρά μέχρι Ηπείρου)
 • ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (από Παναγούλη μέχρι 28ης Οκτωβρίου)
 • ΛΕΙΒΑΝΑΤΩΝ
 • Λ. ΚΕΦΑΛΑ
21-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια ειδών οδοντιατρείου και αναλώσιμα οδοντιατρικά είδη

Η Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, έχει την ανάγκη να προμηθευτεί είδη οδοντιατρείου και αναλώσιμα οδοντιατρικά είδη για την κάλυψη των αναγκών
του οδοντιατρείου του Δήμου Λαρισαίων , με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

18-05-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΤΑ-GENESIS ΚΑΙ S.H.R.M.S. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις "Υπηρεσίες Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Βελτιωμένων Εκδόσεων Λογισμικού ΟΤΑ-Genesis και S.H.R.M.S. και Τεχνικής Υποστήριξής του". Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέχρι 31/12/2018.


Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται με τις με αρ.πρωτ. 8964/28-2-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές και θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών (χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης). Προσφορές που θα αφορούν μέρος των υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι είκοσι χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία ΕΥΡΩ και εβδομήντα επτά λεπτά ( 20.813,77 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 11:30 έως 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, 412 22 Λάρισα, στον 3ο όροφο στο Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων και Επικοινωνιών. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (εκτός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ

Για την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε ΕΔΩ

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ

18-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συντήρηση πυροσβεστήρων (αναγομώσεις) δημοτικών εγκαταστάσεων

Το Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για τα δικαιολογητικά φυσικών προσώπων, πατήστε ΕΔΩ

Για τα δικαιολογητικά νομικών προσώπων, πατήστε ΕΔΩ

18-05-2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 24/05/2018, ώρα 12:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

18-05-2018
Ακύρωση της υπ αριθμ. 213/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της Προμήθειας "Έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σελίδα 1 από 2 Σχολείου Λάρισας για το σχολικό έτος 2018-2019"

Για το κείμενο της απόφασης, πατήστε ΕΔΩ

17-05-2018
Οριστικά αποτελέσματα ΔΗΚΕΛ - Πρόγραμμα ESTIA
17-05-2018
Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens – Heart

Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe for Citizens – Heart. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι Drustvo za Naravno Ucenje Z Dozivljanjem Umetnosti In Narave G (Σλοβενία) και οι υπόλοιποι εταίροι: Drustvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Σλοβενία), Drustvo za podporo civilne druzbe (Σλοβενία), Integration for Alla (Σουηδία), Bashkia Lezhe (Αλβανία), Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale (Αλβανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα)
Δήμος Πέγειας (Κύπρος), Δήμος Medina del Campo (Ισπανία), Δήμος Sandanski (Βουλγαρία), Sdruzhenie Yuni Partners (Βουλγαρία), Mata-malam (Βουλγαρία)
Comitato 10 Febbraio (Ιταλία), Δήμος Rieti (Ιταλία), Hjelmsjövik HVB Hem (Σουηδία).


Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πολιτιστικών σημείων (Heart points - Σημεία Καρδιάς) που μέσω της τέχνης, του καλλιτεχνικού παιχνιδιού, του διαλόγου και του εθελοντισμού θα προωθούν την αλληλεγγύη, την ειρήνη και την αποδοχή, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για να ξεπεραστούν η ξενοφοβία και ο στιγματισμός. Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν εκδηλώσεις διαλόγου, πολιτιστικών δράσεων, εκπαίδευση οργανισμών για διοργάνωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την προώθηση των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής. Επιπλέον, θα δημοσιευτεί ένα εγχειρίδιο – οδηγός για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον πολιτιστικό τουρισμό, την ενσωμάτωση της τέχνης και σχετικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του στιγματισμού, την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών και την προώθηση της ειρήνης.


Για τη Λάρισα το Heart point - Σημείο Καρδιάς είναι το Φεστιβάλ Πηνειού, που κάθε χρόνο για λίγες μέρες αποτελεί την καρδιά της πόλης.


Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Vace της Σλοβενίας 19-23 Απριλίου και συμμετείχαν 50 άτομα. Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε με τις υπαλλήλους Χριστίνα Μήτρούλα, Ειρήνη Σταθακοπούλου, Χρυσάνθη Τσόλια, Δήμητρα Χούσου και Αλεξία Μπατζανούλη.
Στο πρόγραμμα της πρώτης διεθνούς συνάντησης περιλαμβάνονταν παρουσιάσεις των εταίρων, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάλογος για την προώθηση των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.


Από 19-23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα η επόμενη συνάντηση με 50 περίπου συμμετέχοντες από τις χώρες των 15 εταίρων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης προγραμματίζονται βιωματικά workshops με θέμα τη διοργάνωση μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την πόλη, ανοιχτές συζητήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της με αρμόδιους εκπροσώπους, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη και να συμμετέχουν ενεργά στο Φεστιβάλ Πηνειού.

 

17-05-2018
Η Γιορτή της Μητέρας στις Κοινωνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Νέας Σμύρνης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτική δράση, με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας.


Την Παρασκευή 11 Μαΐου, τα παιδιά που παρακολουθούν τις δραστηριότητες στο ΚΔΑΠ της Νέας Σμύρνης, είχαν την ευκαιρία μέσα από μια σειρά δράσεων να ενημερωθούν για τη σχέση μητέρας - παιδιού, να τραγουδήσουν και να εκφράσουν την αγάπη τους, μέσα από όμορφες και πρωτότυπες κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, μια επιστημονική ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων σχεδίασε πρόγραμμα παρέμβασης με εικόνες και διασκεδαστικές ιστορίες, αναφέρθηκε στη μοναδική αυτή ανθρώπινη σχέση, κατασκεύασε με τα παιδιά όμορφες κάρτες που χάρισαν στις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις μαμάδες και πρόσφεραν στα παιδιά τη δυνατότητα να υποδυθούν δραματοποιημένους ρόλους εξάπτοντας την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Στο τέλος, των δράσεων μία λιχουδιά περίμενε τους μικρούς μας φίλους!


Τα ΚΔΑΠ αποτελούν δομές που απασχολούν τα παιδιά εκτός σχολικού ωραρίου μέσα σε κλίμα δημιουργικότητας χωρίς ανταγωνισμούς. Διασυνδέονται με εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του δήμου, ενταγμένες στη φιλοσοφία του προγράμματος Λάρισα η «Πόλη που Μαθαίνει».
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας προσφέρει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές των γυναικών.


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά είναι δομή με βασικούς πυλώνες τη συνεργασία με άλλους φορείς και δομές του δήμου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελουμένων, την καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση στην αγορά εργασίας, την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και την παροχή ευκαιριών για τη συνέχιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Για πληροφορίες:
- Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας, στο Συμβουλευτικό Σταθμό τηλ: 2410680243 και στο Κέντρο Κοινότητας, στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Ρουσβέλτ και Οικ. εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος. Τηλέφωνο: 2410680242, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθημερινά 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
- ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στη ΔΗ.Κ.Ε.Λ., Ροδοπούλειο, τηλ: 2410661727.
- Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, Δημοσθένους 45, τηλέφωνο: 2410231122, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

16-05-2018
Ανακοίνωση Επαναληπτικής Δημοπρασίας

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από τη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Λάρισας, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του ανοικτού κολυμβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας δεν εμφανίστηκε πλειοδότης και ως εκ τούτου θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16483/04-05-2018 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

            

       ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων που αφορά την προβολή και ενημέρωση των Βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

11-05-2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 17/05/2018, ώρα 12:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

11-05-2018
Ημερίδα με θέμα: «Πολιτικές Ισότητας-Γυναίκα και Κοινωνία σε περίοδο κρίσης». (Πέμπτη 17/05/2018)

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων πρόκειται να πραγματοποιήσουν ημερίδα με θέμα: «Πολιτικές Ισότητας-Γυναίκα και Κοινωνία σε περίοδο κρίσης».


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, στις 17 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ.


Καλεσμένη στην εκδήλωση είναι η κ. Φωτεινή Κούβελα- Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.


Παρεμβαίνουν Λαρισαίες γυναίκες από το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τέχνης και του πολιτισμού, της καθημερινότητας καθώς και εκπρόσωποι των δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων των θεσσαλικών πόλεων.


Συγκεκριμένα παρέμβαση θα κάνουν η κ.Άννυ Ψάρρα Περίφανου-Δημοτική Σύμβουλος, η κ. Κυριακή Σπανού-Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, και η κ. Όλγα Τσιούρβα-Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Θεσσαλίας.

 

11-05-2018
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Κυριακή 13/05/2018, 10:00 - 14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 14:00 θα γίνει διακοπή νερού στην οδό:

· Παναγούλη (από Ηπείρου μέχρι Μανδηλαρά)

11-05-2018
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Σάββατο 12/05/2018, 10:00 - 14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 14:00 θα γίνει διακοπή νερού στην οδό:

 • Παναγούλη (από Ηπείρου μέχρι Τσιμισκή)
11-05-2018
Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Λαρισαίων (Απογευματινή ζώνη & Αύγουστος)

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων νηπίων και βρεφών στους 26 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2018-2019.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο χρονικό διάστημα από 14 / 05/ 2018 έως 8/ 06 / 2018 για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συγκεκριμένα υποβάλλονται για:

 • Την πρωϊνή πρωϊνή ζώνη για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση στους 26 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (δυνατότητα προτίμησης 5 παιδικών σταθμών)
 • Την απογευματινή ζώνη σε τρείς Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 1ος-5ος-7ος

Χωριστή αίτηση υποβάλλεται για τα παιδιά που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο καλοκαιρινό τμήμα του Αυγούστου, ηλικίας από 6 μηνών έως 6 ετών για τους Παιδικούς Σταθμούς 1ος-5ος με δυνατότητα και παιδιών που δε φιλοξενήθηκαν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Επισημαίνεται ότι οι γονείς των προνηπίων και φέτος έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θέλουν να εγγράψουν το παιδί τους σε δημόσιο νηπιαγωγείο ή σε δημοτικό παιδικό σταθμό.


Ο Δήμος Λαρισαίων με σεβασμό στο γονιό θα συνεχίσει και φέτος την επιλογή των παιδιών με διαφάνεια, εφαρμόζοντας για 4η συνεχή χρονιά το σύστημα μοριοδότησης.


Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για το σύνολο των παιδικώ σταθμών τις ώρες 08:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα εξής σημεία:
3ο Π.Σ. ΣΚΟΥΦΑ 21-τηλ.2410255335
25ο Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ – Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ-τηλ.2410628680
5ο Π.Σ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ 46 –τηλ.2410623082
6ο Π.Σ. ΣΙΦΝΟΥ & ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΟΣ – ΝΕΡΑΪΔΑ-τηλ.2410672454
7ο Π.Σ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 62 , ΦΙΛ/ΠΟΛΗ-τηλ.2410614106
13ο Π.Σ. ΑΙΟΛΟΥ 4-τηλ.2410236260
12ο Π.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΗΣ, Ν. ΣΜΥΡΝΗ-2410556280
14ο Π.Σ. ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 2, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ-2410591512
18ος Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-2413502196

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται είναι:
1. Αίτηση και έντυπο μοριοδότησης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης –αυταπάγγελτη αναζήτηση.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
5. Βεβαίωση εργασίας των γονέων από τον εργοδότη (τεκμηριωμένη με ένσημα για ιδιωτικούς υπαλλήλους και με έναρξη εργασίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τελευταία ημερομηνία έναρξης εργασίας 1-5-2018) ή βεβαίωση εργοδότη εάν πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους
6. κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή και των γονέων που είναι άνεργοι
7. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο (κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, μονογονεϊκή οικογένεια, στρατεύσιμος γονέας, φοιτητής, ΑΜΕΑ).

Για το πληροφοριακό δελτίο εγγραφής νηπίων, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση εγγραφής, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση εγγραφής (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ), πατήστε ΕΔΩ

11-05-2018
Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό Σχολείο

 

Ο Δήμος Λαρισαίων και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco με τη στήριξη της ΕΕΤΑΑ διοργανώνουν θερινό Σχολείο στις 14-17 Ιουνίου με τίτλο: “Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση επιτυχημένων προγραμμάτων μιας Πόλης που Μαθαίνει, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών της UNESCO. Επίσης, να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δυναμικού δικτύου έμπειρων στελεχών των Πόλεων που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO (Learning Cities).


Στις δράσεις που περιλαμβάνονται στο θερινό σχολείο συμμετέχουν Εκπρόσωποι πόλεων – μελών του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO «Πόλεων που Μαθαίνουν», εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές ενηλίκων, διανοητές της εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της Δια Βίου μάθησης.


Στις εργασίες του “Λάρισα 2018 - 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν περιλαμβάνονται:


α) Διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο: Διαμόρφωση projects σε Πόλεις που Μαθαίνουν, στις 14 και 15 Ιουνίου στο Μύλο του Παπά, ειδικά σχεδιασμένο για τα στελέχη των Δήμων – μελών δικτύου της UNESCO «Πόλεων που Μαθαίνουν».


β) Συμπόσιο – Διεθνής συνάντηση ανοικτή στο κοινό στις 16 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με παρουσίαση καλών πρακτικών από ελληνικές και ξένες πόλεις – μέλη του Δικτύου, εργαστήρια για τη Δια Βίου Μάθηση και τις τοπικές κοινωνίες. Το “Λάρισα 2018 - 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος: Λάρισα – «Πόλη που Μαθαίνει».

11-05-2018
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού - Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας σχολικού έτους 2018-2019

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια Έτοιμων Γευμάτων για τη Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας Σχολ. έτους 2018-2019"  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

 

11-05-2018
Crowdhackathon Smartcity2 Citylab στη Λάρισα

Το CityLab στη Λάρισα !
Δήλωσε συμμετοχή: http://crowdhackathon.com/citylabs/apply/

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Μαραθωνίου Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις που διοργάνωσε τον Μάιο του 2017 (ΚΕΔΕ City Challenge Smartcity) προχωράει στη διοργάνωση του 2ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Λάρισα είναι μεταξύ των 16 πόλεων στις οποίες θα διοργανωθεί City Lab και ομάδες από την περιοχή θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους και να προκριθούν να συμμετέχουν με καλυμμένα τα έξοδα στον Μαραθώνιο.

Καλούμε φοιτητές, προγραμματιστές, αναλυτές, στελέχη επιχειρήσεων και όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ενεργά με την επίλυση προβλημάτων του Δήμου μας και της πόλης μας να συμμετέχουν στην δημιουργική αυτή διαδικασία.

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν 3 μέρες πριν τη διοργάνωση την φόρμα συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://crowdhackathon.com/smartcity2/oi-poleis/ .

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση από επιτροπή της ΚΕΔΕ και όσοι προκριθούν να κληθούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους στο City Lab. Θα προκριθούν 3 ομάδες που θα μεταβούν δωρεάν για να συμμετέχουν στον Μαραθώνιο που θα γίνει από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα (θα καλυφθούν έξοδα μετάβασης και διαμονής των ομάδων).

Το City Lab θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/05/2018, ώρα 15:00 - 20:00, στον Μύλο του Παππά.

Πρόγραμμα CityLab

15:00 - 15:30 Προσέλευση - Εγγραφές
15:30 - 15:45 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί
15:45 - 16:00 Προβλήματα - Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας - προβλήματα της πόλης
16:00 - 18:00 Παρουσιάσεις ομάδων
18:00 - 19:00 Αξιολόγηση - Διάλειμμα
19:00 - 19:15 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Βράβευση

Ο Μαραθώνιος City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά ομάδες από όλη την Ελλάδα και να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με Δήμους θα διοργανώσει 16 τοπικά εργαστήρια City Labs σε ισάριθμες πόλεις, στα οποία ομάδες από την περιφέρεια θα μπορούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Σε κάθε εργαστήριο θα διακριθούν 3 ομάδες, οι οποίες με έξοδα των Δήμων θα ταξιδέψουν δωρεάν στον Μαραθώνιο Καινοτομίας που θα γίνει τον Ιούνιο προκειμένου να συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: http://crowdhackathon.com/smartcity2
Facebook: https://www.facebook.com/groups/citychallenge
Αίτηση συμμετοχής Citylabs: http://crowdhackathon.com/smartcity2/oi-poleis

10-05-2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/04/2018 (Ν 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 266 ΠΑΡ 6 να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Δήμου στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Για να δείτε το αρχείο, πατήστε ΕΔΩ

10-05-2018
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τέταρτη 16/05/2018, ώρα 12:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

10-05-2018
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα "Ενημέρωση - συζήτηση για το σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"

Για το κείμενο, πατήστε ΕΔΩ

10-05-2018
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας - Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Β' Φάση 2017 & Α' Φάση 2018)

Ο Δήμος Λαρισαίων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ 2017 & Α΄ΦΑΣΗ 2018)» εκτιμώμενης αξίας 801.561,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή των Η/Μ εργασιών, πατήστε ΕΔΩ

Για την προμέτρηση, πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε ΕΔΩ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ

Για την αντιστοίχηση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

10-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια εκτύπωσης αφισών

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

10-05-2018
Στήριξη σε Λαρισαίους από το νέο Κέντρο Κοινότητας

Μέσα σε μόλις 2,5 μήνες λειτουργίας το Κέντρο Κοινότητας στο δήμο Λαρισαίων δέχτηκε 1028 άτομα με διάφορα αιτήματα και ανάγκες, κυρίως όμως
ανέργους που ζητούσαν πληροφορίες για θέματα εργασίας και φαρμακευτικής κάλυψης.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Βάσω Νημά και η κοινωνική
λειτουργός Αγλαϊα Τζιότζιου ενημέρωσαν τους ακροατές της ΕΡΤ Λάρισας για τη στήριξη που παρέχει το Κέντρο.

Όπως εξήγησε η Αγλαϊα Τζιότζιου, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας, σχεδόν 800 λαρισαίοι και λαρισαίες απευθύνθηκαν για πρώτη φορά στο Κέντρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου 200 επαναληπτικές συνεδρίες. Τα αιτήματα που έθεσαν αφορούν κυρίως την φαρμακευτική κάλυψη από την κοινωνική πρόνοια, καθώς πρόκειται κυρίως για μακροχρόνια άνεργα άτομα. Επίσης, την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενημέρωση για το Κοιωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Κοινωνικό Οδοντιατρείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή μεν, στη Λάρισα, ωστόσο ουσιαστικά συμπληρώνει και βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές του δήμου. Η λειτουργία του χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ και σε αυτό μπορεί να απευθύνεται ο οποιοσδήποτε. Βρίσκεται στο κτίριο της Πρόνοιας του δήμου Λαρισαίων, Οικονόμου εξ Οικονόμων και Ρούσβλετ και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2410 680242. Παράλληλα λειτουργεί παράρτημά του και στη Νέα Σμύρνη, στον ίδιο χώρο με το ΚΔΑΠ της συνοικίας.

«Το στοίχημα για εμάς είναι ο πληθυσμός των Ρομά να ενημερωθεί για το τί δικαιούται, να μάθουν ότι πλέον μπορούν να γίνουν δικαιούχοι του κοινωνικού
παντοπωλείου για παράδειγμα ή του ΚΕΑ αλλά με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν το σχολείο. Θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά των Ρομά σε
δημιουργιική απασχόληση μακρυά από τις αλάνες και να αλλάξουμε νοοτροπίες δεκαετιών. Δεν είναι εύκολο, αλλά το προσπαθούμε επίμονα» είπε ο Δημήτρης
Δεληγιάννης ο οποίος έδωσε και την είδηση:


Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Νέα Σμύρνη
Ο δήμος Λαρισαίων, η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και η Πρωτοβάθμια βρίσκοντα σε συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου από τη νέα
σχολική χρονιά να λειτουργήσει ΣΔΕ, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ουσιαστικά σχολείο για ενήλικες, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης που κατοικείται από
μεγάλο πληθυσμό Ρομά.

Εκδήλωση από το Κέντρο Κοινότητας για τη γυναίκα
Η Βάσω Νημά, ψυχολόγος στο Κέντρο Κοινότητας, μας ενημέρωσε ότι μπορεί κανείς να κάνει συνεδρίες μαζί της και ήδη έχουν γίνει αρκετές.Κυρίως γυναίκες έρχονται στο Κέντρο, θα μας πει, για να μιλήσουν για τις αγωνίες τους. Η συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους που είναι έφηβοι, αλλά και η σχέση
τους με τον σύζυγο, είναι τα θέματα τα οποία κυρίως απασχολούν. Ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως ψυχολογικής, έχουν επίσης καταγραφεί.


Την Πέμπτη 17 Μαϊου το Κέντρο Κοινότητας Λάρισας θα πραγματοποιήσει μια ανοιχτή εκδήλωση για όλες τις γυναίκες με θέμα «Πολιτικές Ισότητας-Γυναίκα
και Κοινωνία σε περίοδο κρίσης» με ομιλήτρια τη γ.γ Ισότητας Φωτεινή Κούβελα. Η εκδήλωση θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, στις 20.00.

Σεμινάρια για εύρεση εργασίας
Στις 14 και στις 15 Ιουνίου το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης του δήμου, θα οργανώσει 4 εργαστήρια
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στα οποία μεταξύ άλλων θα αναλυθούν οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας, π.χ πώς να
συμπληρώνουμε σωστά το βιογραφικό μας ή πώς να συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή πού να αναζητούμε προκηρυγμένες θέσεις κλπ.

 

09-05-2018
Υπεγράφη σύμβαση για τη διαμόρφωση των οδών Βενιζέλου – Φιλελλήνων

Τη σύμβαση για το έργο διαμόρφωσης των οδών Βενιζέλου και Φιλελλήνων,. προϋπολογισμού 850.000 ευρώ περίπου, υπέγραψε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αφορά:

• την μετατροπή της οδού Βενιζέλου σε οδό «ήπιας» κυκλοφορίας με ποδηλατοδρόμο και ζώνη αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ, από το ύψος της οδού Ολύμπου (Πλατεία Λαού) μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Φιλελλήνων και σε μήκος 195 μ περίπου.

• την μετατροπή της οδού Φιλελλήνων σε οδό αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την οδό Βενιζέλου έως την διασταύρωση της με την οδό Κύπρου (Πλατεία Μ. Σάπκα - Κεντρική Πλατεία) και σε μήκος 120 μ περίπου.

• την πεζοδρόμηση της οδού Δήμητρας μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Βύρωνος και σε μήκος 85 μέτρων περίπου.

Ειδικότερα, για την οδό Βενιζέλου προβλέπεται η διατήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού και η κατασκευή ποδηλατοδρόμου με δυο λωρίδες κίνησης ποδηλάτων πλάτους 2,50 μ καθώς και ζώνης αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ πλάτους 3.30 μ με μια λωρίδα κίνησης οχημάτων. Τόσο ο ποδηλατόδρομος όσο και η ζώνη αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ θα κατασκευαστούν εντός του υφιστάμενου πλάτος του οδοστρώματος και σε ενιαίο επίπεδο με τα υφιστάμενα πεζοδρόμια με τις ανάλογες κλίσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων. Οι παραπάνω δύο κινήσεις (ποδήλατα, οχήματα) θα διαχωρίζονται με νησίδα πρασίνου πλάτους 0,70 μ.

Στην οδό Φιλελλήνων προβλέπεται η μετατροπή της – σε συνέχεια της οδού Βενιζέλου – σε οδό αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και ΤΑΧΙ, μιας λωρίδας κίνησης οχημάτων, εντός του υφιστάμενου πλάτος του οδοστρώματος, σε ενιαίο επίπεδο με τα υφιστάμενα πεζοδρόμια και με επέκταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού.

Τέλος στην οδό Δήμητρας, μέχρι το ύψος της οδού Βύρωνος, και σε όλο το πλάτος της, θα κατασκευαστεί - εξ’ αρχής - πεζόδρομος συνολικού εμβαδού 830 μ2 περίπου.
Τέλος κατασκευάζονται τοιχία σκυροδέματος στις θέσεις υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν έξι μήνες από την έναρξή τους.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ. Γ. Σούλτης, η γενική γραμματέας του Δήμου κ. Βάσω Μόσιαλου, ο αν προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θαν. Πατσιούρας και η πολιτικός μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρία Κωτούλα.

09-05-2018
Ασφαλτοστρώσεις 560.000 ευρώ στα χωριά της Κοιλάδας

Ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, θα εκτελεστούν το αμέσως επόμενο διάστημα στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ασφαλτοστρωθούν 36.760 τετραγωνικά μέτρα στα χωριά της Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

Σκοπός του έργο είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των οικισμών, ενώ το έργο προβλέπεται να καλύψει τις πάγιες ανάγκες καλής λειτουργίας των οικισμών.


Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ. Γιώργος Σούλτης, η γενική γραμματέας του Δήμου Λαρισαίων κ. Βάσω Μόσιαλου και ο αν. διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θαν. Πατσιούρας.

09-05-2018
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Παρασκευή 11/05/2018, 10:00 - 14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 14:00 θα γίνει διακοπή νερού στις οδούς:


• ΙΑΣΟΝΟΣ (από Ηπείρου μέχρι Μανδηλαρά)
• ΛΕΙΒΑΝΑΤΩΝ
• ΚΕΦΑΛΑ
• ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ (από Ιάσονος μέχρι 28ης Οκτωβρίου)
• ΗΠΕΙΡΟΥ (από Παναγούλη μέχρι 28ης Οκτωβρίου)

09-05-2018
ΔΕΥΑΛ - Διακοπή νερού (Πέμπτη 10/05/2018, 10:00 - 14:00)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 14:00 θα γίνει διακοπή νερού στις οδούς:


• Ιάσονος (από Ηπείρου μέχρι Οικ. εξ Οικονόμων)
• Βουλγαροκτόνου (από Παναγούλη μέχρι 28ης Οκτωβρίου)
• Οικ. εξ Οικονόμων (από Παναγούλη μέχρι Ιάσονος)

09-05-2018
0326 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

Για την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

09-05-2018
0324 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

Για την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

09-05-2018
0314 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

Για την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

09-05-2018
0313 Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

Για την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

08-05-2018
Aπο το «Τρέχουμε στον Πηνειό» στο ¨Παίζω -γυμνάζομαι στο Αλκαζάρ¨

Το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στις 11 το πρωί στο πάρκο του Αλκαζάρ (Κηποθέατρο)

Με τίτλο ¨Παίζω -γυμνάζομαι στο Αλκαζάρ¨ (Κηποθέατρο) , το Αθλητικό τμήμα Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει αθλητική εκδήλωση δίνοντας έμφαση στη διασκέδαση των παιδιών και των γυναικών.

Αξιοποιώντας το χώρο του Αλκαζάρ, οι γυμναστές του Δήμου με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν στην οργάνωση και υλοποίηση ανάλογων αθλητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, ετοίμασαν ένα πρόγραμμα για τις γυναίκες και παιδαγωγικά παιχνίδια για τα παιδιά.

Να σημειώσουμε ότι την περίοδο αυτή πραγματοποιούταν στον Πηνειό ο λαϊκός αγώνας δρόμου ¨Τρέχουμε στον Πηνειό¨ που μετά από χρόνια αλλάζει τελείως χαρακτήρα και από λαϊκός αγώνας δρόμου γίνεται άσκηση για τις γυναίκες (zumba, ασκήσεις με βαράκια κ.α), παραδοσιακά παιχνίδια για τα παιδιά(τσουβαλομαχίες, μπόουλινγκ, παιχνίδια στόχου κ.α.), ποδηλατοβόλτα και πρόγραμμα kids athletic σε συνεργασία με την ΕΑΣεγας Θεσσαλίας.

Σας προσκαλούμε να διασκεδάσετε μαζί μας εσείς και τα παιδιά σας παίζοντας αλλά και γυμνάζοντας το σώμα σας το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00-13.00 στο πάρκο του Αλκαζάρ (Κηποθέατρο)

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για ένα ποδήλατο και αθλητικό υλικό για τα παιδιά.

08-05-2018
Αντιπροσωπεία από το Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στα πλαίσια δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Income

Ο Δήμος Λαρισαίων ολοκλήρωσε τη δράση jobshadowing, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Income. Η πρώτη φάση της δράσης υλοποιήθηκε στο Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) 16-26 Μαρτίου 2018 με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Λαρισαίων. Η δράση ολοκληρώθηκε στην πόλη μας από 27 Απριλίου έως 6 Μαϊου με την επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Μόσταρ, εταίρους του Δήμου Λαρισαίων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Στo πλαίσιo της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους φορέων και συνεργατικών χώρων, να ενημερωθούν για τις δράσεις που υλοποιούν, καθώς και δραστηριότητες που προάγουν συνεργασίες στα πεδία του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.

Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της, ευχόμενος η διαμονή τους στη Λάρισα να είναι ευχάριστη και δημιουργική . Επίσης συζήτησε με τα μέλη της για τις δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο πόλεων.

O Δήμος Λαρισαίων έχει εντάξει στο δίκτυο τις δράσεις που αφορούν το Μύλο του Παππά ως ένα συνεργατικό χώρο πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Στο Μύλο του Παππά η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών κ. Πάνο Σάπκα για το χώρο και τη λειτουργία του, ενώ οι μετέχουσες συνομίλησαν και με εκπροσώπους φορέων που δραστηροποιούνται στο χώρο του Μύλου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης παρουσιάσεις και επισκέψεις σε τοπικούς φορείς, ιδιωτικούς συνεργατικούς χώρους, καινοτόμες επιχειρηματικές συνεργασίες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με: Λίντο Οργανισμός, Γαλλικό Ινστιτούτο, Wisedog, Θεσγάλα, Ενεργοί Πολίτες, τον Επιχειρηματικό πολυχώρο στον οποίο συστεγάζονται το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, το Smartbox, το Spirito και Gm studio.

Επίσης συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Δεληγιάννη ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα “Λάρισα – Η πόλη που μαθαίνει”, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ωδείου για τις εκπαιδευτικές δράσεις και τα μουσικά σύνολα του Ωδείου, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Δέσποινα Αράπκουλε σχετικά με τις δράσεις των Λεσχών Πολιτισμού και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου για τον Αθλητισμό κ. Γιάννη Αλεξούλη για τα αθλητικά γεγονότα και δράσεις της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας, τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου κ. Περικλή Καμάρη για διοργανώσεις και συνεργασίες του Δήμου με τοπικούς φορείς και τις προετοιμασίες για την Οικογιορτή.

Επιπλέον συναντήθηκαν με την Γενική Δ/ντρια του Δήμου Λαρισαίων κ. Ευαγγελία Γιοβρή και τον Δ/ντη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ. Αριστοτέλη Κωστούλα για τις διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της πόλης.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο “Μαθαίνω και παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου μου” και στη βιωματική δράση του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείο, να παρακολουθήσουν παραστάσεις του Φεστιβάλ Χορού, δράσεις της Εβδομάδας Αστρονομίας, να ξεναγηθούν στην πολιτιστική διαδρομή του ιστορικού κέντρου και να επισκεφτούν το Διαχρονικό Μουσείο, το Μουσείο Σίτου και Αλεύρων, το Μουσείο Κούκλας και την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή.

Η επόμενη δράση του προγράμματος έχει ήδη προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στο Novo Mesto στη Σλοβενία 10-13 Ιουνίου 2018.

08-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών

Το Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ».

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για την Τεχνική Περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Ν-Π, πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Φ-Π πατήστε εδώ.

08-05-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια λογισμικού "Περιουσιολόγιο"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια του λογισμικού "Περιουσιολόγιο". Η λειτουργία του λογισμικού θα αφορά τη μηχανογραφική παρακολούθηση της Δημοτικής Περιουσίας από τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας και Πολεοδομίας. Το λογισμικό πρέπει να πληρεί την με αρ.πρωτ. 10621/13-3-2018 Τεχνική Περιγραφή και να συνεργάζεται με το ήδη εγκατεστημένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου "OTA-Genesis" της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. και συγκεκριμένα με τις υποεφαρμογές Τ.Α.Π., Καταστήματα, Μισθώματα, Γη σε Χρήμα, Τέλη 2-5 % και Οικονομική Διαχείριση. Για το λόγο αυτό, ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει προσφορά θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν είναι ο κατασκευαστής του λογισμικού, να είναι μεταπωλητής των προϊόντων της κατασκευάστριας εταιρείας SingularLogic Α.Ε. στο χώρο των Ο.Τ.Α. και επίσημος υποστηρικτής των εφαρμογών της στο χώρο των Ο.Τ.Α.

Η διαδικασία θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 3.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά (τεχνική περιγραφή, βεβαίωση επίσημου μεταπωλητή και υποστηρικτή των προϊόντων τηςSingularLogic Α.Ε. και οικονομική προσφορά) για το εν λόγω λογισμικό, με φυσική παρουσία στο Δημαρχείο, Ίωνος Δραγούμη 1, Λάρισα, 3ο όροφο, Τμ. Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων και Επικοινωνιών, (αρμ.υπάλ. Δράκου Ελένη) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι Τετάρτη 16/5/2018, ώρα 12:00μ.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

08-05-2018
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Τμήμα Η-Μ κατασκευών και συντήρησης , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>>.

Για την προκήρυξη της σύμβασης, πατήστε εδώ.

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για την ειδική-γενική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ.

Για τους όρους της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης, πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήμωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για το Τιμολόγιο Μελέτης, πατήστε εδώ.

07-05-2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». CPV:44113900-4, Κ.Α. 30.6662.46013, ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Για την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για το φύλλο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), πατήστε ΕΔΩ

04-05-2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 08/05/2018, ώρα 19:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

04-05-2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 10/05/2018, ώρα 12:30

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

04-05-2018
Περίληψη Διακήρυξης - Εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Ανοικτού Κολυβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας

Για την περίληψη, πατήστε ΕΔΩ

04-05-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προμήθεια γραφικής ύλης του Προγράμματος «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» στα πλαίσια του προγράμματος "Η Πόλη που Μαθαίνει" του Δήμου Λαρισαίων

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

04-05-2018
Γύρος Τερψιθέας 2018

Την Κυριακή 29η Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία αγώνας δρόμου με την επωνυμία «Γύρος Τερψιθέας 2018».


Οι αγώνες περιελάμβαναν τρεις κατηγορίες:


Α. Αγώνας δρόμου 1200 μέτρων Μαθητών-τριών Δημοτικού Σχολείου
Νικητές στους μαθητές οι:1)Ζιώγας Αναστάσιος, 2)Μπατσίλας Παναγιώτης και 3)Κατσαρός Ευάγγελος
Νικήτριες στις μαθήτριες οι:1)Χαρδαλίδη Μυρτώ, 2)Μακρή Χρυσούλα και 3)Μήτκα Στεργιανή


Β. Αγώνας δρόμου 2500 μέτρων Μαθητών-τριών Γυμνασίου και Λυκείου
Νικητές στους μαθητές οι:1)Μήτρος Κων/νος, 2)Κουτσοδόντης Δημήτριος και 3)Κανελλίδης Χριστόφορος και Μπατσίλας Πασχάλης
Νικήτριες στις μαθήτριες οι:1)Κακάτσιου Μαρία, 2)Γκότση Αφροδίτη και 3)Θεοδώρου Κωνσταντίνα


Γ. Αγώνας δρόμου 3500 μέτρων Ενηλίκων
Νικητές στους άντρες οι:1)Κωφός Βίκτωρ, 2)Φανίδης Κων/νος και 3)Μελέτης Παναγιώτης
Νικήτριες στις γυναίκες οι:1)Τσαγκούλη Φανή, 2)Σακοράφα Ολυμπία και 3)Πιτσίλκα Ελένη

Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων στους νικητές από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τις Αθλητικές δραστηριότητες κύριο Γεώργιο Κωσταρόπουλο, από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κύριο Νικόλαο Μπόνια και από τον Τοπικό Σύμβουλο κύριο Αστέριο Τζιλάκα.


Σ’ όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής.

03-05-2018
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.110.885,92 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.24%).

Για την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης, πατήστε ΕΔΩ

Για το τιμολόγιο της μελέτης, πατήστε ΕΔΩ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ

Για το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, πατήστε ΕΔΩ

Για το σχέδιο ασφάλειας και υγείας - Πίνακες, πατήστε ΕΔΩ

Για τον φάκελλο ασφάλειας και υγείας - Πίνακες, πατήστε ΕΔΩ

Για την αντιστοίχηση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για τις προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πατήστε ΕΔΩ

Περιβάλλων Χώρος - Σχέδιο

Αστικός Εξοπλισμός - Σχέδιο

Σχέδιο Η/Μ

 

30-04-2018
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 • Χωρίς αλλαγές φέτος η υποβολή των αιτήσεων για τη φιλοξενία προνηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 • Δυνατότητα των γονέων προνηπίων επιλογής Παιδικού Σταθμού και Δημόσιου Νηπιαγωγείου για την εγγραφή των παιδιών
 • Υποβολή αιτήσεων από 14/5/2018 έως 8/6/2018
 • Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση voucher για Παιδικούς Σταθμούς

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων με σεβασμό απέναντι στις οικογένειες των συμπολιτών μας και προς διευκόλυνση των γονέων διευκρινίζει ότι μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ο Δήμος μας δεν εντάσσεται στους Δήμους που θα εφαρμόσουν άμεσα την υποχρεωτική φοίτηση νηπίων από 4 ετών σε δημόσια νηπιαγωγεία. Και κατά την περίοδο 2018-2019 θα υπάρχει η διακριτική ευχέρεια των γονιών να αποφασίσουν αν θέλουν να εγγράψουν το παιδί τους σε δημόσιο νηπιαγωγείο ή σε δημοτικό παιδικό σταθμό.

Επομένως συνεχίζει και φέτος το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια καθεστώς φιλοξενίας στους Παιδικούς Σταθμούς με την επιλογή να γίνεται , με αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης στη βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Παράλληλα σ’αυτό το μεταβατικό διάστημα για την πλήρη ένταξη των νηπίων στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αυξάνονται από την επόμενη χρονιά οι θέσεις κατά 100 περίπου, των βρεφικών τμημάτων που θα γίνονται δεκτά από την ηλικία των 6 μηνών πλέον, στην προσπάθεια να γίνει μια ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα του νομοθετικού πλαισίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε παιδικούς σταθμούς της πόλης το χρονικό διάστημα από 14 / 05/ 2018 έως 8 / 06 / 2018 για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση .

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν οι αναγκαίες ανακοινώσεις με περισσότερες πληροφορίες για τους τόπους υποβολής των αιτήσεων περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εγγραφών, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και για την υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση VOUCHER για τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας

30-04-2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Υπηρεσίες ασφάλισης των αυτοκινήτων οχημάτων - μηχανημάτων

Για την προκήρυξη της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

30-04-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Μετακινήσεις μελών των ΚΑΠΗ, ευπαθών ομάδων της Δ/νσης Πρόνοιας και παιδιών των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

27-04-2018
Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα

Λόγω της αυξανόμενης επισκεψιμότητας και τους πλήθους των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη ΔΠΛ-ΜΓΙΚ, και μετά από αιτήματα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα διαμόρφωσε το ωράριο λειτουργίας της ως εξής: Δευτέρα κλειστά, Τρίτη έως Κυριακή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00.

Πληροφορίες: 2410 - 621205 και info@katsigrasmuseum.gr

27-04-2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 03/05/2018, ώρα 12:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

27-04-2018
Ανακοίνωση της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την αλλαγή δρομολογίων αποκομιδής λόγω Πρωτομαγιάς

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων ενημερώνει ότι, λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, την Τρίτη 1 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Παρακαλούνται οι συμπολίτες να μη βγάλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας απορρίμματα, ανακυκλώσιμα υλικά και ογκώδη προς αποκομιδή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα δρομολόγια της Τρίτης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Μαΐου.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος ευχαριστεί εκ των προτέρων τους δημότες για την κατανόησή τους και για την βοήθειά τους στην προσπάθεια όλων για τη διατήρηση της καλής εικόνας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

27-04-2018
Συνέχιση του νέου προγράμματος ΤΕΒΑ

Με αφορμή την έναρξη του Προγράμματος του νέου ΤΕΒΑ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/4/2018 συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους » για τα έτη 2018-2019, συνολικού ποσού 4.500.000 Ευρώ.

Στην συνάντηση την οποία συντόνισαν ο κ. Δημήτριος Δεληγιάννης, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και ο κ.Χρήστος Καλομπάτσιος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι και στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων του Νομού Λάρισας, Διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Λαρισαίων, υπηρεσιακά στελέχη της ΔΗΚΕΛ και εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ.

Να σημειωθεί ότι στην Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΕ Λάρισας με ονομασία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και leader δήλωσαν συμμετοχή και συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Λαρισαίων(leader) που έχει και την ευθύνη για την οργάνωση και διενέργεια του προγράμματος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, οι Δήμοι Ελασσόνας, Αγιάς, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Κιλελέρ και Τεμπών, η ΔΗΚΕΛ, το ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ και οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας». Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχονται σε 5600 οικογένειες σε όλο το Νομό (12.000 συνολικά άτομα) από τις οποίες 3500 οικογένειες στα όρια του Δήμου Λαρισαίων.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών της φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενισχύει την δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων Δήμων και Φορέων, μία λογική που αναδείχτηκε ακριβώς και με την ένταξη του Δήμου Λαρισαίων ως πρώτης ελληνικής πόλης στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO των «Πόλεων που Μαθαίνουν» (learning cities).
Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ1, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ1 διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
- Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ.Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ στον Πίνακα Ωφελουμένων.
- Άστεγοι, που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες δομές φιλοξενίας αστέγων (π.χ. κέντρα ημέρας, συσσίτια αστέγων κτλ).

27-04-2018
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού - Αναβάθμιση 12 υφιστάμενων παιδικών χαρών και την διαμόρφωση μιας 1 νέας παιδικής χαράς

Αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης), περίφραξης, φωτιστικών σωμάτων επί υφιστάμενων ιστών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση 12 υφιστάμενων παιδικών χαρών και την διαμόρφωση μιας 1 νέας παιδικής χαράς εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.

Για την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

26-04-2018
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

Με αφορμή την έναρξη του Προγράμματος του νέου ΤΕΒΑ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/4/2018 συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους » για τα έτη 2018-2019, συνολικού ποσού 4.500.000 Ευρώ.
Στην συνάντηση την οποία συντόνισαν ο κ. Δημήτριος Δεληγιάννης, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων και ο κ.Χρήστος Καλομπάτσιος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι και στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων του Νομού Λάρισας, Διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Λαρισαίων, υπηρεσιακά στελέχη της ΔΗΚΕΛ και εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ.
Να σημειωθεί ότι στην Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΕ Λάρισας με ονομασία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και leader δήλωσαν συμμετοχή και συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Λαρισαίων(leader) που έχει και την ευθύνη για την οργάνωση και διενέργεια του προγράμματος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, οι Δήμοι Ελασσόνας, Αγιάς, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Κιλελέρ και Τεμπών, η ΔΗΚΕΛ, το ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟΔΟΣ και οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας». Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχονται σε 5600 οικογένειες σε όλο το Νομό (12.000 συνολικά άτομα) από τις οποίες 3500 οικογένειες στα όρια του Δήμου Λαρισαίων.
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών της φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενισχύει την δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων Δήμων και Φορέων, μία λογική που αναδείχτηκε ακριβώς και με την ένταξη του Δήμου Λαρισαίων ως πρώτης ελληνικής πόλης στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO των «Πόλεων που Μαθαίνουν» (learning cities).
Το πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ1, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ1 διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
- Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ.Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ στον Πίνακα Ωφελουμένων.
- Άστεγοι, που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες δομές φιλοξενίας αστέγων (π.χ. κέντρα ημέρας, συσσίτια αστέγων κτλ).

26-04-2018
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τετάρτη 02/05/2018, ώρα 12:30

Για την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ

26-04-2018
ΔΗΚΕΛ - Προσωρινά αποτελέσματα στο πρόγραμμα ESTIA για τις θέσεις ενός Λογιστή και τριών Κοινωνικών Επιστημόνων
26-04-2018
Ανακοίνωση για επιτυχόντες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Καλούνται οι επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 που αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους, βάσει των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ (Β' φάση), να παρουσιαστούν στο Δημαρχείο (Ι.Δραγούμη 1-Λάρισα) αύριο Παρασκευή 27/4/2018 και ώρα 8.30 π.μ. για να αναλάβουν εργασία.

25-04-2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια ειδών μηχανουργείου

Για το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα...

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa-dimos.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1

Copyright © 2016 Δήμος Λαρισαίων | Sitemap | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ